Co je potřeba pro nadkrokevní izolaci pomocí PIR desek?

Tepelně izolační PIR deskyjsou lehké desky o rozměrech 1,2 x 2,4 m a různých tloušťkách od cca. 8 cm do 20 cm. Mají výborný koeficient tepelné vodivosti a tak dokážou v malých tloušťkách zajistit výbornou tepelnou ochranu střechy a celé budovy.

Pokud plánujeme instalaci PIR desek jako nadkrokevní izolaci, je nutné vědět několik důležitých věcí, aby desky správně fungovaly a dokonale zateplily podstřeší.

Desky se pokládají buď přímona krokve nebo na bednění. České normy požadují, aby byla pod deskami parotěsná zábrana. Desky opatřené ALU fóliemi jsou ovšem již z výroby parotěsně uzavřené a jediná netěsnost může vzniknout v místě styku desek, v místě prošroubování desky šrouby anebo v místech detailů a napojení tepelných desek.

Pod deskami by ve střeše neměla být žádná jinádalší tepelná izolace (např. vata mezi krokvemi), protože hrozí riziko posunu bodu kondenzace a v zimě se může na parotěsných deskách PIR vytvářet zkondenzované (vysrážené) kapičky vody, a kterémohou zkapávat do vaty nebo stékat do fasády nebo dřevěných částí střechy. Tím může docházet k docela závažným problémům ve statice střechy a může docházet k tvorbě plísní v rozích podkrovních pokojů. Pokud pod PIR deskami žádná jiná izolace nebude, nemůže tento jevvzniknout a ke kondenzaci (vlhkosti) docházet nebude.

Na parotěsnou fólii se nainstalují PIR desky, které se na sebe navážou různou formou ukončení desek – perodrážkami nebo polodrážkami. Tak vznikne nepřetržitá a dokonalá tepelná izolace střechy. Pokud nebylo možné použít parozábranu desek zespodu, přelepí se tepelné PIR desky ALU páskami pro zajištění parotěsnosti a vzduchotěsnosti (pro dobré výsledky blow-door testu). Následně se překryjí desky difúzní fólií. Vše se uchytí vruty (šrouby) skrzkontralatě do trámů (krokví). Kontralať zajistí dokonalé přitlačení desky ke svému podkladu a zároveň zajistí provětranou mezeru, kterou potřebují k velntilacivšechny typystřešních krytin.

Pro přichycení PIR izolací se používají vruty, které jsou prošroubovány do krokví pod úhlem 90° (pro zajištění rizika sání střechy např. při podfukování střechy při silných vichřicích) a pod úhlem 65° (pro zajištění rizika skluzu střechy např. při sněhovém zatížení). Vrut by měl odpovídat doporučení výrobce PIR desek. Obecně platí, že vruty musí být alespoň 8mm široký a musí zajet do krokve alespoň 8 cm pod úhlem 90°, tzn. že pro střechu s tloušťkou izolace 14 cm musí být vrut dlouhý (14 cm izolace, 4 cm kontralať, 8 cm v krokvi) 26 cm. Při instalaci PIR desek na bednění musí být délka šroubu zvýšena o tloušťku bednění.

Vruty instalované pod úhlem 90° se instalují 40 cm od zakládacího profilu u okapové hrany a potom každých 60 cm až do hřebene střechy a do každé krokve. Vruty instalované pod úhlem 65°se instalují do zakládacího dřevěného profilu a potom každých 150 cm od okapů směrem nahoru u každé krokve (při sklonech střech nad 55° je nutné místo 150 cm mít rozestupy šroubů 125 cm).

Na takto zhotovenou tepelnou část střechy se pokládá střešní krytina dle návodů výrobce střešní krytiny. Nadkrokevní zateplení střechy bude fungovat a zvolená tloušťka izolantu rozhodne, jak moc/málo se ušetří za vytápění a klimatizování podkrovních místností.

Údaje o tepelném výkonu desek IKO Enertherm

Tloušťka v mm IKO Enertherm ALU SP 60 80 100 120 140 160 180 200
Hodnota Ud 0,367 0,275 0,22 0,183 0,157 0,138 0,122 0,11
Standard Nízko-energetický (?) Nízko-energetický Nízko-energetický pasiv